CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


Tin tức

Đặc điểm cốt lõi của SingleStore

Tiếp theo các giới thiệu về tính năng chuyên sâu của SingleStore, trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp mô tả các đặc điểm cốt lõi của SingleStore nhìn từ các mặt từ kiến trúc đến lưu trữ, vận hành, an toàn thông tin… Hi vọng các thông tin cô đọng được phân loại này sẽ giúp độc giả dễ dàng đánh giá các tính năng của SingleStore khi so sánh với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác.

Kiến trúc

 • Kiến trúc tăng trưởng Shared Nothing
 • Các giao dịch dạng ACID
 • Tính ổn định phân tán
 • Đồng bộ dữ liệu không cần chặn truy cập đến nguồn
 • Kiểm soát đồng thời nhiều phiên bản

Xử lý truy vấn

 • Theo chuẩn ANSI SQL
 • Có stored procedures và các hàm người dùng tự định nghĩa
 • Thực hiện các câu truy vấn dạng vector
 • Biên dịch Just-In-Time (JIT)
 • Tìm kiếm toàn văn

Lưu trữ

 • Phân tách lưu trữ và tính toán riêng
 • Lưu trữ đa năng
 • Lưu dữ liệu theo hàng trong bộ nhớ
 • Lưu dữ liệu theo hàng trên ổ đĩa
 • Hỗ trợ các bảng Sharded và Reference.

Data Types

 • Dữ liệu quan hệ
 • JSON
 • Toàn văn (Full text)
 • Thông tin dữ liệu địa lý
 • Các hàm Vector

Data Ingestion và ETL

 • Tính năng Pipelines sẵn có 
 • Đồng bộ thay đổi dữ liệu với một cơ sở dữ liệu khác (Change Data Capture)
 • Nhập dữ liệu theo lô
 • Hỗ trợ các định dạng file CSV, Avro, JSON, Parquet
 • Tích hợp với AI/ML

Khả năng phục hồi và tính ổn định

 • Sẵn sàng cao
 • Tự hồi phục
 • Tự động sao lưu
 • Chuyển đổi dự phòng phân tán
 • Lưu dữ liệu vào object storage

An toàn thông tin

 • Mã hóa khi truyền thông tin
 • Mã hóa khi lưu trữ
 • Kiểm soát truy nhập dựa trên vai trò (RBAC)
 • Đăng nhập một lần duy nhất vào toàn hệ thống (Single Sign On)
 • Tách biệt khối lượng công việc

Quản lý vận hành

 • Giám sát khối lượng công việc
 • Cảnh báo liên quan tới khối lượng công việc
 • Tự động triển khai
 • Tự động cập nhật
 • Tạm dừng và Tiếp tục (Suspend and Resume)

Khả năng tương tác với các hệ thống khác

 • Tương thích với các hệ thống tương thích với MySQL
 • Khả năng tích hợp với các công cụ ETL CDC
 • Các connector tới hệ thống Kafka và Spark
 • Các trình điều khiển SingleStore sẵn có 
 • Tích hợp sẵn có với BI

Tham khảo:

https://www.singlestore.com/pricing/

admin

admin