CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BẰNG HỮU


News

Amigo has become the first partner in Vietnam achieved the title of IBM Power Systems Specialty

Amigo đã trở thành đối tác đầu tiên tại Việt Nam đạt được danh hiệu IBM Power Systems Specialty.
IBM Power Systems Specialty là một chương trình đặc biệt nhằm công nhận và tôn vinh các đối tác kinh doanh của IBM. Theo đó, đối tác kinh doanh phải đạt được các chứng chỉ kỹ thuật, bán hàng thành công và triển khai các giải pháp dựa trên hệ thống IBM Power. Để tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể truy cập.

http://www.304.ibm.com/partnerworld/wps/servlet/ContentHandler/isv_com_spe_power_index

Amigo 8 năm liền là đối tác cấp cao của IBM (Premier Business Partner) đồng thời cũng là đối tác đầu tiên tại Việt Nam dành được danh hiệu IBM Power Systems Specialty. Đó cũng là cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong lĩnh vực kinh doanh các Giải pháp, Dịch vụ Công nghệ cao nhằm mang đến khách hàng các sản phẩm tốt nhất.

admin

admin